รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 做作业 จั้ว จั้ว แย่
สถานที่เรียน : ห้อง 316
1.นางสาวอทิตยา เมธสุทธิ์
2.นางสาวอัษราณีย์ สุกุลธนาศร
- - - - - 50 50
2 Amazing Language
สถานที่เรียน : ห้อง 102, 723
1.นางสาวธัญญรัตน์ ฟองแก้ว
2.นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีงามเอี่ยม
- - - - - 40 40
3 Basic English Grammar
สถานที่เรียน : ห้อง 713
1.นางสาวสุกัญญา โทนทอง
- - - - - 20 20
4 BaSiC งานช่าง
สถานที่เรียน : ห้อง ฝ411
1.นางสาวสุทธิดา ชิวปรีชา
2.นางสาวอัญชลี พร้อมสุขสันต์
- - - 40 40
5 Crossword ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้อง 712
1.นางสาวธนาภา เขียวคล้าย
2.นางสาวสุพัฒวดี อัปมะโน
- - - 20 20
6 Crossword ม.ปลาย
สถานที่เรียน : ห้อง 731
1.นางสาวกัญญ์พิชญา ยังดี
2.นางสาวสมบัติ ศรีพลทัศน์
3.นายณัฐพล จันทร์สุวรรณ
- - - 40 31
7 E-sport
สถานที่เรียน : ห้อง 506
1.นางสาวปุญพิมญชุ์ บางวัด
2.นายชัยวัฒน์ งามปัญญาเลิศ
3.นายปราโมทย์ ประพันธ์วิทยา
- - - 60 60
8 English and Chinese Cultures
สถานที่เรียน : ห้อง 326
1.นางสาวในฝัน บูรณพานิช
2.นางสาวสิริยากร ใจเยือกเย็น
3.นายนพฤทธิ์ กั้วะห้วยขวาง
- - - 40 40
9 English for Mathematics
สถานที่เรียน : ห้อง 732
1.นายสุทธวีร์ ปทุมสูติ
- - - - 20 20
10 Food for happy
สถานที่เรียน : ห้อง 213
1.นางจิตภินันท์ ศรีชูพิพัฒน์
2.นางสมวรรณ ทองดอนน้อย
3.นางสาวขนิษฐา ใจเอื้อย
- - - 60 52
11 Link
สถานที่เรียน : ห้อง 327
1.นายณัฐกร ทองน้อย
- - - 20 20
12 Mandala (แมนดาลา) ศิลปะสร้างสมาธิ
สถานที่เรียน : ห้อง 221
1.นายอภิชาติ ทองดอนน้อย
25 25
13 Math Game
สถานที่เรียน : ห้อง 511
1.นางนิธินาฎ ใช้ศรีทอง
2.นางสาวศิริพร เอมสวัสดิ์
- - 50 34
14 National Geographic
สถานที่เรียน : ห้อง 735
1.นายนิรัติศัย ภิรมย์แดง
- - - - 25 20
15 Play and Learn เพลิน English
สถานที่เรียน : ห้อง 1012
1.Mr. Dennis George Feliciano
2.นางจรรยา สุภาพเนตร
3.นางสาวณัฏฐนิช นัดกลิ่น
- - - - - 24 24
16 STEM
สถานที่เรียน : ห้อง 621
1.นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพฤกษ์
2.นายสรายุธ โภคะสุวรรณ
30 30
17 The Universe of English
สถานที่เรียน : ห้อง 714
1.นางนภัสวรรณ พงษ์ศาสตร์
2.นางสาวจุฑารัตน์ มาศรี (ฝึกสอน)
- - - - 25 25
18 TikTok Creator
สถานที่เรียน : ห้อง 623
1.นางปัฐตา แก้วเกตุมณี
2.นางสาวณัฐฐินันท์ โอสธีรกุล
3.นางสาวอัจจิมา วงษ์จำปา
- - - 30 30
19 TO BE NUMBER ONE
สถานที่เรียน : ห้อง 105
1.นายปิติชัย มีอำพันธ์
- - - 20 20
20 เกษตรต้นกล้า
สถานที่เรียน : ห้อง 517
1.นางชลิดา โตวรานนท์
- - - 20 20
21 เขียนโปรแกรม หุ่นยนต์
สถานที่เรียน : ห้อง 318
1.นายมนต์ชัย จันทร์เทพ
- - - 20 20
22 คณิตศิลป์เส้นด้าย
สถานที่เรียน : ห้อง 501
1.นางณัชชา โค้วถาวร
- - 25 25
23 คนค้นข่าว
สถานที่เรียน : ห้อง 727
1.นางสาวศศิกานต์ ตุไซร
- - - - - 20 20
24 ครัวฐานบิน
สถานที่เรียน : ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ
1.นางปารีญา ว่องพัฒนวงศ์
- 29 29
25 คลินิคเสมารักษ์
สถานที่เรียน : ห้อง 631
1.นางสาวกิติยา จินดารัตน์
2.นางสาวอรีนา ปัดตาล
40 40
26 คอมพิวเตอร์ประยุกต์
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 302
1.นายกมล สกุลเสรีวัฒนา
2.นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา
- - - 40 40
27 คำคมสร้างฅน
สถานที่เรียน : ห้อง 414
1.นางสาวนันทิยา รักราษฎร์
2.นางสาวภัทรสุดา จ้อยทองมูล
3.นางสาวหนึ่งฤทัย มูลจันทร์
- - - - 60 24
28 โครเชต์เฮฮา
สถานที่เรียน : ห้อง 722
1.นางสาวพัชรมน คุ้มจินดา
2.นางสาวสุทธินี เมืองมูล
25 25
29 จัดป้ายนิเทศ
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวขวัญแก้ว มาลัยชัยสิทธิ์
2.นางสาววรากรณ์ ธนากูลจีรวัฒน์
- - - 40 40
30 ช่างคิด
สถานที่เรียน : ห้อง 1013
1.นางสาวหทัยกาญจน์ สำรวลหันต์
2.นางอรพิมพ์ เพ็ญจันทร์
- - - - - 40 17
31 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
1.นายดรันทร ศศิวัชรางกูร
25 25
32 ดอกไม้หรรษา
สถานที่เรียน : ห้อง 625
1.นางฐิติชญา อยู่เต็มสุข
2.นางสาวทิพามล ศรีวิเชียร
- - - 40 40
33 ไดอารี่เล่มโปรด
สถานที่เรียน : ห้อง 514
1.นางสาววริศรา เกษนาวา
2.นางสาวสุธิดา ทะสา
3.นายวรพจน์ สิงห์แก้ว
40 40
34 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 417
1.นางสาวเบญจรัตน์ โกศลดำรงทรัพย์
2.นายดำรงศักดิ์ เขียวเซ็น
- - - 20 20
35 ตะกร้อ
สถานที่เรียน : อาคารลูกแม่ตุ้ย
1.นางสาวศิริพร แซ่อั๊ง
2.นายกมล บุญณรงค์
- - - - - 40 40
36 นักกฎหมายน้อย
สถานที่เรียน : ห้อง 622
1.นางกาญจนา ชูเชิด
- - - 25 25
37 นักคิดสมองใส
สถานที่เรียน : ห้อง 524
1.นายมงคล จันทนาลักษณ์
- - - 25 25
38 นักเชื่อม
สถานที่เรียน : ห้อง ฝ302
1.นายพีระ นรินทร์
- - - 20 20
39 นักบัญชี
สถานที่เรียน : ห้อง ฝ421
1.นางวันเพ็ญ ชิณวงศ์พรหม
- - - - - 20 20
40 นักสืบวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้อง 613
1.นางสาวณิปุณมา ล้อมไร่
2.นางสาวสกุณา ห้วยขันทอง
- - - 30 30
41 นาฏศิลป์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้อง 503
1.นางสาวอทิตา กิรติรูปครุฑ
2.นางสุกัญญา จันทร์เงิน
40 40
42 นานาริบบิ้น
สถานที่เรียน : ห้อง 516
1.นางสาววริกา คงควร
2.นางสาวสุวรรณนี จันทนวิสุทธิ์
- - - 40 40
43 แบดมินตันพื้นฐาน
สถานที่เรียน : โรงยิมพลศึกษา
1.นายปิยวิทย์ แก้วรักษ์
25 25
44 ประวัติศาสตร์กระซิบ
สถานที่เรียน : ห้อง 428
1.นางสาวชลธิชา ศิริอมรพันธุ์
- - - 20 20
45 เปิดห้องไอเดียประดิษฐ์
สถานที่เรียน : ห้อง 415
1.นางสาวศิริญา อยู่สุข
20 20
46 โปรแกรม gsp แสนสนุก
สถานที่เรียน : ห้อง 521
1.ว่าที่ร้อยตรีธีรชัยวัฒน์ วิชานงค์
- - - 20 20
47 ผู้ตัดสินกีฬา
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.นายอาทิตย์ สวัสดีชัย
20 20
48 ฝึกทำข้อสอบสไตล์ PISA คณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้อง 526
1.นางสาวสุภัค สมบูรณ์โชคดี
- - - 20 20
49 ฝึกสมองด้วยเกมส์
สถานที่เรียน : ห้อง 636
1.นางสาวกัลย์ภัสร์ชา หอมสุวรรณ
- - - 20 20
50 เพื่อนช่วยเพื่อน
สถานที่เรียน : ห้อง 614
1.นางสาววาสนา ปั้นงาม
- - - - - 20 20
51 โพล์คซองเพลงเพื่อชีวิต
สถานที่เรียน : ห้อง 717
1.นายบัณฑิต หวังสุข
2.ว่าที่ร้อยตรีวิชาญ ฝอยทอง
- - - 40 40
52 มหัศจรรย์เม็ดทราย
สถานที่เรียน : ห้อง ฝ501
1.นางสาวณัฐยา ป้องกัน
2.นางสาวโศภิตรา หงส์ธนภัค
- - - 40 40
53 โยธวาทิต
สถานที่เรียน : ห้องดนตรี 1
1.นางสาวชลิตา จันทร์ทอง
2.นายกมล ทองดอนตัน
3.นายศรุต อุดมโภคา
- 40 40
54 รด.พันธุ์แกร่ง ม.4
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 7
1.นายเรวัต สระทองบุญ
- - - - - 150 80
55 รด.พันธุ์แกร่ง ม.5
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 7
1.นายวิภาค จันทร์เงิน
- - - - - 150 65
56 รด.พันธุ์แกร่ง ม.6
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 7
1.นายรพีภัทร์ ธนากูลจีรวัฒน์
- - - - - 150 61
57 รด.หญิงพันธุ์แกร่ง ม.4-6
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 7
1.นางสาวโฉมฉาย ใจเอื้อย
- - - 100 51
58 รักษ์สุขภาพ
สถานที่เรียน : ห้อง 724
1.นางสาวปรีชญา แย้มนิ่มนวล
2.นางสาววิยุดา ปั้นงาม
- - - - - 30 30
59 รูบิค 3x3
สถานที่เรียน : ห้อง 527
1.นายเชาวลิต ชุ่มสุวรรณ
20 20
60 วอลเลย์บอล
สถานที่เรียน : สนามวอลเลย์บอลโดมอาคาร 3
1.นางสาวนิศารัตน์ ชูเพชร
2.นายรณชัย จันคง
30 30
61 วัยรุ่น 3R
สถานที่เรียน : ห้อง 612
1.นายชัยจุมพล ปิยศทิพย์
25 25
62 วัยรุ่นชาวพุทธ
สถานที่เรียน : ห้อง 725
1.นางสาวจิตลดา ขาวขำ
2.นางสาวศกลวรรณ อุ่นคง
3.นายชาคริต สิมลิ้ม
- - 60 60
63 วิ่งๆ ไปเพื่อสุขภาพ
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.นายบัณฑิต จันทรประทับ
- - - - - 20 20
64 เวทคณิต คิดเลขเร็ว
สถานที่เรียน : ห้อง 523
1.นายศุภกิจ มั่นศรีจันทร์
- 25 25
65 ศิลปะการแสดง
สถานที่เรียน : ห้อง 505
1.นางเติมสิน นัดกลิ่น
2.นางสาวถิราพร คงคาเย็น
3.นายคณาวุฒิ กังวาลเนาวรัตน์
- - - 20 20
66 ศิลปะเพื่อการประกวด
สถานที่เรียน : ห้อง 301
1.นางสาวจงรัก แก้วงอก
2.นายภัทร ทองขจร
- - 40 40
67 ศิลปะสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : อาคารแม่ตุ้ย
1.นายสุพจน์ ฉายสิน
- - - 20 20
68 ส่งเสริมสุขภาพ
สถานที่เรียน : ห้อง ฝ301
1.นางสาวละเอียด กังวานทวีทรัพย์
- - - - - 25 25
69 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้อง 611
1.นางสาวมยุรัตน์ ตั้งวิชัย
2.นายภัทรพงษ์ สงวนจีน
- - - 40 40
70 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
สถานที่เรียน : ห้อง ฝ412
1.นางสาวทิพยสุดา ปู่ไทย
2.นางสุนทรี คฤหเนติยุติ
- - - 40 40
71 สารคดีวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้อง 211
1.นางสาวดุษณี ริยาพันธ์
2.นายรพีพัฒน์ กาญจนการุณ
- - - 40 37
72 สารานุกรมไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 413
1.นางวรรณี สระทองแขม
2.นางสตรีรัตน์ พิริยะเกียรติไพศาล
- - - 30 30
73 สุขภาพ(จิต)​ดีและการเป็นเพื่อนที่ปรึกษาที่ดี
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.นายคงพร คงชาตรี
2.นายเจริญพร จักรไชย
40 40
74 สุขภาพดีด้วยน้ำสมุนไพร
สถานที่เรียน : ห้อง 726
1.นางหอมจันทร์ มนตรีดิลก
2.นายกันตภณ รอดวัณโณ
- - - - 40 40
75 หมากรุกไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 525
1.นายปริญญา เอี่ยมสะอาด
20 20
76 ไหมพรมร้อยรัก
สถานที่เรียน : ห้อง 315
1.นางสาวณัฐมณฑ์ ไกรศิริโสภณ
20 20
77 อย.น้อย
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
1.นางสาวพัชนรินทร์ เชียงพฤก
2.นางสาวภาษิตา จำปาทอง
40 40