ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนเข้าสู่ระบบจัดการ ครูที่ปรึกษาชุมนุม