รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 180 ไอคิว
สถานที่เรียน : ห้อง 518
1.นายศุภกิจ มั่นศรีจันทร์
25 25
2 Crossword (ม.ปลาย)
สถานที่เรียน : ห้อง 731
1.นางสาวสมบัติ ศรีพลทัศน์
2.นายณัฐพล จันทร์สุวรรณ
- - - 40 15
3 Crossword For Fun ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้อง 712
1.นางสาวธนาภา เขียวคล้าย
2.นางสาวสุพัฒวดี อัปมะโน
- - - 40 19
4 DIY Paint
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 7
1.นางสาวจงรัก แก้วงอก
- - - - 20 20
5 Eng for life
สถานที่เรียน : ห้อง 723
1.Mr. Dennis George Feliciano
2.นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีงามเอี่ยม
- - - - - 40 17
6 English Engjai
สถานที่เรียน : ห้อง 733
1.นางสาวสุทธินี เมืองมูล
- - - - 20 0
7 English Language and Culture Club
สถานที่เรียน : ห้อง 634
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7-8 (แผนศิลป์-ภาษา)
1.นางสาวพัชรมน คุ้มจินดา
- - - - - 20 2
8 Food for health
สถานที่เรียน : ห้อง 213
1.นางจิตภินันท์ ศรีชูพิพัฒน์
2.นางสมวรรณ ทองดอนน้อย
3.นางสาวขนิษฐา ใจเอื้อย
- - - 60 12
9 Fun Phonics
สถานที่เรียน : ห้อง 713
1.นางสาวสุกัญญา โทนทอง
- - - - - 20 10
10 Math Game
สถานที่เรียน : ห้อง 511
1.นางนิธินาฎ ใช้ศรีทอง
2.นางสาวศิริพร เอมสวัสดิ์
50 41
11 Read For The Blind อ่านหนังสือให้คนตาบอด
สถานที่เรียน : ห้อง 526
1.นางสาวดุษณี ริยาพันธ์
2.นางสาวสุภัค สมบูรณ์โชคดี
- - 50 16
12 Robot​ Thanbin
สถานที่เรียน : ห้อง 314
1.นายมนต์ชัย จันทร์เทพ
- - - - 20 20
13 STEM
สถานที่เรียน : ห้อง 621
1.นางสาวประภัสสร ท้าวสิมมา
2.นายสรายุธ โภคะสุวรรณ
- 20 20
14 The Avengers chemistry
สถานที่เรียน : ห้อง 211
1.นายชัยจุมพล ปิยศทิพย์
- - - 25 16
15 The Universe of English
สถานที่เรียน : ห้อง 714
1.นางนภัสวรรณ พงษ์ศาสตร์
2.นางสาวธัญญรัตน์ ฟองแก้ว
3.นายจิรัฏฐ์ จิตตบุญญพัฒน์
- - - - 45 45
16 Time to entertain
สถานที่เรียน : ห้อง 711
1.นางจรรยา สุภาพเนตร
2.นางสาวกัญญ์พิชญา ยังดี
- - 40 34
17 TO BE NUMBER ONE
สถานที่เรียน : ห้อง 105 (ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE)
1.นางกมลชนก ปลูกเพชร
2.นายปิติชัย มีอำพันธ์
- - 40 40
18 กระดาษสีหรรษา
สถานที่เรียน : ห้อง 513
1.นางสาวขวัญชนก เอียดด้วง
25 25
19 กาบัดดี้
สถานที่เรียน : โดมอาคาร 3
1.นายอาทิตย์ สวัสดีชัย
- - - - - 20 20
20 การเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
สถานที่เรียน : ข้างห้องแนะแนว
1.นายเจริญพร จักรไชย
- - - - - 25 25
21 การลงทุนในหุ้น
สถานที่เรียน : จะแจ้งนักเรียนอีกครั้ง
1.นายรพีพัฒน์ กาญจนการุณ
- - - 25 25
22 กีฬาแฮนด์บอล
สถานที่เรียน : โดมอาคาร 3
1.นายบัณฑิต จันทรประทับ
- - - - 20 20
23 เกร็ดความรู้จากภาพยนตร์
สถานที่เรียน : ห้อง 735
1.นายนิรัติศัย ภิรมย์แดง
- - - 25 25
24 เกษตรต้นกล้า
สถานที่เรียน : ห้อง 517
1.นางชลิดา โตวรานนท์
- - - 20 20
25 โขน
สถานที่เรียน : ห้อง 505
หมายเหตุ : เนื่องจากอุปกรณ์ และนักเรียนที่มีความสนใจเฉพาะด้าน
1.นางเติมสิน นัดกลิ่น
2.นางสาวถิรพร คงคาเย็น
3.นายคณาวุฒิ กังวาลเนาวรัตน์
- - - 20 14
26 คณิตคิดสนุก
สถานที่เรียน : ห้อง 515
1.นายวรพจน์ สิงห์แก้ว
- - - - - 25 25
27 คณิตศิลป์เส้นด้าย
สถานที่เรียน : ห้อง 501
1.นางณัชชา โค้วถาวร
- - - 20 20
28 คนค้นข่าว
สถานที่เรียน : ห้อง 727
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนหญิง
1.นางสาวดาริกา แก้วภิรมย์
2.นางสาวศศิกานต์ ตุไซร
- - - - - 20 4
29 ครัวฐานบิน
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนชุมนุมเดิมเท่านั้น
1.นางปารีญา ว่องพัฒนวงศ์
2.นางสาวรัตนาวดี ชินวงษ์
- 50 50
30 คอมพิวเตอร์​กับการเรียนรู้
สถานที่เรียน : ห้อง​ 311 (ห้องคอม)
1.นางสาววริกา คงควร
20 20
31 คำคมหรรษา
สถานที่เรียน : ห้อง 417
1.นางสาวเบญจรัตน์ โกศลดำรงทรัพย์
2.นายดำรงศักดิ์ เขียวเซ็น
- - - 30 30
32 คิดแบบไอที
สถานที่เรียน : ห้อง 324
1.นายณัฐกร ทองน้อย
- - - - - 20 20
33 งานค้างไม่มี
สถานที่เรียน : ห้อง 416
1.นางสาวชลธิชา ศิริอมรพันธุ์
2.นางสาวหนึ่งฤทัย มูลจันทร์
40 40
34 งานช่างบ้านๆ
สถานที่เรียน : ห้อง ฝ411
1.นายทวีศักดิ์ โชติรัตนภิรมย์
- - - - 20 20
35 งานบัญชี
สถานที่เรียน : ห้อง ฝ421
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนหญิง
1.นางวันเพ็ญ ชิณวงศ์พรหม
- - - - - 20 19
36 ช่างคิดช่างทำ
สถานที่เรียน : ห้อง 1013
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนหญิง
1.นางสาวคนึง อ่อนนาน
2.นางสาวหทัยกาญจน์ สำรวลหันต์
3.นางอรพิมพ์ เพ็ญจันทร์
- - - 40 36
37 ช่างประดิษฐ์มัธยมปลาย
สถานที่เรียน : โรงฝึกงาน ฝ302
1.นายพีระ นรินทร์
- - - 20 20
38 ซอฟท์บอลหญิง
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.นายปราโมทย์ ประพันธ์วิทยา
- - - - 25 25
39 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
หมายเหตุ : สามารถมาฝึกซ้อมดนตรีไทยหลังเลิกเรียนได้
1.นายดรันทร ศศิวัชรางกูร
25 25
40 ดอกไม้ประดิษฐ์
สถานที่เรียน : ห้อง ฝ422
1.นางสาวละเอียด กังวานทวีทรัพย์
- - - - - 20 20
41 ไดอารี่เล่มโปรด
สถานที่เรียน : ห้อง 514
1.นางสาววริศรา เกษนาวา
2.นางสาวสุธิดา ทะสา
40 40
42 ตะกร้อ
สถานที่เรียน : อาคารลูกแม่ตุ้ย
1.นางสาวศิริพร แซ่อั๊ง
- - - 20 20
43 ตามสไตล์ DIY by ฉัน
สถานที่เรียน : ห้อง 522
1.นางสาวกิติยา จินดารัตน์
2.นางสาวอรีนา ปัดตาล
- - - - - 40 12
44 ติ่งเกาหลี
สถานที่เรียน : ห้อง 515
1.นางปัฐตา แก้วเกตุมณี
2.นางสาวณัฐฐินันท์ โอสธีรกุล
3.นางสาวอัจจิมา วงษ์จำปา
- - - 60 60
45 ติวกันฉันเพื่อน
สถานที่เรียน : ห้อง 614
1.นางสาววาสนา ปั้นงาม
- - - - - 20 20
46 ติวเตอร์น้อย
สถานที่เรียน : ห้อง 625
1.นางฐิติชญา อยู่เต็มสุข
2.นางสาวทิพามล ศรีวิเชียร
- - - - - 40 23
47 ติวโอเน็ต ภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน : ห้อง 724
1.นางสาวปรีชญา แย้มนิ่มนวล
2.นางสาววิยุดา ปั้นงาม
- - - - - 20 20
48 ท่องเที่ยวทั่วไทย ไปกับแผนที่
สถานที่เรียน : ห้อง 725
1.นางสาวศกลวรรณ อุ่นคง
2.นายชาคริต สิมลิ้ม
- - - - 40 40
49 นักกฎหมายน้อย
สถานที่เรียน : ห้อง 622
1.นางกาญจนา ชูเชิด
- - - 20 20
50 นักคิดจิตสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้อง 524 และอัฒจันทร์สนามฟุตบอล
1.นายมงคล จันทนาลักษณ์
- - - 25 25
51 นักประดิษฐ์
สถานที่เรียน : ห้อง 611
1.นายอภิชาติ ทองดอนน้อย
25 25
52 นาฏศิลป์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้อง 503 (ห้องนาฏศิลป์)
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนหญิง
1.นางสาวณัฏฐนิช นัดกลิ่น
2.นางสาวอทิตา กิรติรูปครุฑ
3.นางสุกัญญา จันทร์เงิน
40 40
53 นานาริบบิ้น
สถานที่เรียน : ห้อง 516
1.นางสายพิน ทองจุลย์
2.นางสาวสุวรรณนี จันทนวิสุทธิ์
- - - 20 20
54 นิติวิทยาศาสตร์น้อย
สถานที่เรียน : ห้อง 613
1.นางสาวณิปุณมา ล้อมไร่
2.นางสาวสกุณา ห้วยขันทอง
- - - 35 30
55 ประชาสัมพันธ์
สถานที่เรียน : ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1.นางสาวศิริญา อยู่สุข
20 20
56 เปตอง 1
สถานที่เรียน : สนามเปตอง (ข้างอาคาร 5)
1.นางสาวนิศารัตน์ ชูเพชร
2.นายกมล บุญณรงค์
3.นายนิวัฒน์​ เล้าสมบูรณ์
- - - 60 60
57 เปิดโลกการอ่าน
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวขวัญแก้ว มาลัยชัยสิทธิ์
2.นางสาววรรณภา เรืองศรี
30 30
58 โปรแกรม gsp แสนสนุก
สถานที่เรียน : ห้อง 401
1.นายสมชาย สุภาพเนตร
2.ว่าที่ร้อยตรีธีรชัยวัฒน์ วิชานงค์
- - - 20 20
59 ฝึกสมองด้วยเกมส์
สถานที่เรียน : ห้อง 636
1.นางสาวกัลย์ภัสร์ชา หอมสุวรรณ
- - - 20 20
60 พับกระดาษญี่ปุ่น Origami
สถานที่เรียน : ห้อง 523
1.นางสาวสุนิสา แช่มช้อย
2.นางสาวสุรัณญา ล้ำเลิศ
40 40
61 พูดจีนไม่หยุด
สถานที่เรียน : ห้อง 315
1.นางสาวณัฐมณฑ์ ไกรศิริโสภณ
- - - 20 20
62 เพื่อนที่ปรึกษา (YC)
สถานที่เรียน : อาคารลูกแม่ตุ้ย
1.นางสาวธนวรรณ บุตมะ
2.นายคงพร คงชาตรี
40 40
63 ฟุตซอลพื้นฐาน
สถานที่เรียน : โดมพละสนามฟุตซอล
1.นายปิยวิทย์ แก้วรักษ์
2.นายพงศธร ปิตตาฝ้าย
- - - 30 30
64 ภาษาไทยในบทเพลง
สถานที่เรียน : ห้อง 414
1.นางสาวนันทิยา รักราษฎร์
2.นางสาวภัทรสุดา จ้อยทองมูล
40 32
65 ภาษาเพื่อความบันเทิง
สถานที่เรียน : ห้อง 326
1.นางสาวในฝัน บูรณพานิช
2.นายนพฤทธิ์ กั้วะห้วยขวาง
- - - 40 40
66 มวยสากล
สถานที่เรียน : โรงยิมข้างอาคาร 3
1.นายชัยวัฒน์ งามปัญญาเลิศ
- - - - - 25 25
67 มหัศจรรย์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
สถานที่เรียน : ห้อง ฝ301
1.นางสาวพิมพ์พรรณ รัจรัญ
- - - 20 20
68 มหัศจรรย์เม็ดทราย
สถานที่เรียน : ห้อง ฝ501
1.นางสาวณัฐยา ป้องกัน
2.นางสาวโศภิตรา หงส์ธนภัค
- - - - 30 30
69 โยธวาทิต
สถานที่เรียน : ห้อง ฝ401 (ห้องดนตรีสากล)
1.นางสาวชลิตา จันทร์ทอง
2.นายกมล ทองดอนตัน
3.นายศรุต อุดมโภคา
- - - 60 60
70 รด.พันธุ์​แกร่ง​ ม.4
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 7
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนที่เป็น รด. ม.4 เท่านั้น
1.นายระ​พี​ภัทร์ ธนากูลจี​รวัฒน์​
2.นายเรวัต สระทองบุญ
- - - - - 300 130
71 รด.พันธุ์แกร่ง ม.5
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 7
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนที่เป็น รด. ม.5 เท่านั้น
1.นางสาวโฉมฉาย ใจเอื้อย
2.นายวิภาค จันทร์เงิน
- - - - - 300 81
72 รด.พันธุ์แกร่ง ม.6
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 7
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนที่เป็น รด. ม.6 เท่านั้น
1.นายศักดิ์สกุล บุญมา
- - - - - 300 52
73 เรียนรู้ภาษาจีน
สถานที่เรียน : ห้อง 316
1.นางสาวอทิตยา เมธสุทธิ์
2.นางสาวอัษราณีย์ สุกุลธนาศร
- - - - - 40 40
74 เล่านิทานคุณธรรมแสนสนุก
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 7
1.ว่าที่ร้อยตรีวิชาญ ฝอยทอง
- - - 25 25
75 วอลเลย์บอล
สถานที่เรียน : โดมบริเวณอาคาร3
1.นายรณชัย จันคง
20 20
76 ศิลปะสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้อง 406 (ห้องศิลปะ)
1.นายสุพจน์ ฉายสิน
- - - 25 25
77 ศิลปินนักกลอน
สถานที่เรียน : ห้อง 421
1.นายบัณฑิต หวังสุข
- - 25 7
78 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
สถานที่เรียน : ห้อง ฝ412 (ห้องโรงฝึกงาน)
1.นางสาวทิพยสุดา ปู่ไทย
2.นางสุนทรี คฤหเนติยุติ
50 50
79 สารานุกรมไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 413
1.นางวรรณี สระทองแขม
2.นางสตรีรัตน์ พิริยะเกียรติไพศาล
- - - 35 18
80 สุขภาพดีด้วยน้ำสมุนไพร
สถานที่เรียน : ห้อง 726
1.นางหอมจันทร์ มนตรีดิลก
2.นายกันตภณ รอดวัณโณ
- - - 40 40
81 โสตสนุก
สถานที่เรียน : อาคารยูงทอง
1.นายกมล สกุลเสรีวัฒนา
2.นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา
- - - 40 40
82 หมอมนัส
สถานที่เรียน : ห้อง 223
1.นายมนัส ดีมี
- - - - - 20 0
83 หมากรุกไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 525
1.นายปริญญา เอี่ยมสะอาด
20 20
84 หมากฮอส
สถานที่เรียน : ห้อง 527
1.นายเชาวลิต ชุ่มสุวรรณ
2.นายสุทธวีร์ ปทุมสูติ
40 40
85 อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานที่เรียน : ห้อง 611
1.นางสาวมยุรัตน์ ตั้งวิชัย
2.นายภัทรพงษ์ สงวนจีน
- - 40 40
86 อย.น้อย
สถานที่เรียน : ห้อง 722
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนหญิง
1.นางสาวพัชนรินทร์ เชียงพฤก
2.นางสาวภาษิตา จำปาทอง
- - - 40 18