รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 108 ไอคิว
สถานที่เรียน : ห้อง 518
1.นายศุภกิจ มั่นศรีจันทร์
25 20
2 App กับการเรียนรู้
สถานที่เรียน : ห้อง 311
หมายเหตุ : ใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์​มือถือ
1.นางสาววริกา คงควร
20 20
3 crossword game
สถานที่เรียน : ห้อง 711
หมายเหตุ : ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกม
1.นางจรรยา สุภาพเนตร
2.นางสาวกัญญ์พิชญา ยังดี
- - 20 20
4 Digital Art
สถานที่เรียน : ห้อง 313
หมายเหตุ : มีพื้นฐานโปรแกรม Adobe Photoshop
1.นางสาวสุนิสา แช่มช้อย
10 10
5 English for new Generation
สถานที่เรียน : ห้อง 714
1.นางนภัสวรรณ พงษ์ศาสตร์
2.นางสาวสุพัฒวดี อัปมะโน
- - - 40 40
6 English with the games
สถานที่เรียน : ห้อง 723
1.นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีงามเอี่ยม
2.นางสาวสมบัติ ศรีพลทัศน์
3.นายเดนนิส จอร์ช เฟลลิเซียโน
- - - - - 60 29
7 Food for health
สถานที่เรียน : ห้อง 213
หมายเหตุ : มีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์
1.นางจิตภินันท์ ศรีชูพิพัฒน์
2.นางสมวรรณ ทองดอนน้อย
3.นางสาวขนิษฐา ใจเอื้อย
50 50
8 Freedom Art
สถานที่เรียน : ห้อง 408
1.นางสาวจงรัก แก้วงอก
2.นางสาวเบญจรัตน์ โกศลดำรงทรัพย์
3.นางสาวอัษราณีย์ สุกุลธนาศร
- - 60 60
9 Global Englishes
สถานที่เรียน : ห้อง 731
1.นายนพฤทธิ์ กั้วะห้วยขวาง
- - - 20 20
10 Learn from Game
สถานที่เรียน : ห้อง 732
1.นางสาวปรีชญา แย้มนิ่มนวล
- - - - - 20 20
11 MATH GAMES
สถานที่เรียน : ห้อง 511
1.นางนิธินาฎ ใช้ศรีทอง
2.นางสาวศิริพร เอมสวัสดิ์
40 40
12 Music Harmony
สถานที่เรียน : ห้องดนตรี
1.นางสาวรังสิมา มีพันธุ์
25 25
13 Start-up
สถานที่เรียน : ห้อง 733
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.6/5, 6, 7
1.นางสาวพัชรมน คุ้มจินดา
2.นางสาวสุทธินี เมืองมูล
- - - - - 40 9
14 The movies
สถานที่เรียน : ห้อง 727
หมายเหตุ : นักเรียนหญิง
1.นางสาวดาริกา แก้วภิรมย์
2.นางสาวศศิกานต์ ตุไซร
- - - - - 20 20
15 TO BE NUMBER ONE
สถานที่เรียน : ห้อง 105
1.นางกมลชนก ยรรยง
2.นายปิติชัย มีอำพันธ์
- - - 40 24
16 กระดาษสีหรรษา
สถานที่เรียน : ห้อง 513
1.นางสาวขวัญชนก เอียดด้วง
2.นางสาวสุรารักษ์ โฉมกอง
40 40
17 กรีฑา
สถานที่เรียน : สนามกรีฑา
1.นายบัณฑิต จันทรประทับ
- - - 20 20
18 การละคร
สถานที่เรียน : ห้อง 624
1.นางปัฐตา แก้วเกตุมณี
2.นางสายพิน ทองจุลย์
40 40
19 กีตาร์พื้นฐาน
สถานที่เรียน : ห้อง ฝ402
1.นายกมล ทองดอนตัน
20 20
20 กีฬา Extreme สเก็ตบอร์ด
สถานที่เรียน : โรงยิมพละ
หมายเหตุ : มีอุปกรณ์ส่วนตัว เช่น สเก็ตบอร์ด โรลเลอร์เบรด
1.นายปิยวิทย์ แก้วรักษ์
25 25
21 เกมกระดานคนอัจฉริยะ MTBK 2020
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.นายคงพร คงชาตรี
20 20
22 เกมต่อสนุกพิชิตคำคม
สถานที่เรียน : ห้อง 417
หมายเหตุ : นักเรียนที่สนใจในการต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)
1.นายดำรงศักดิ์ เขียวเซ็น
- - - 20 20
23 เกร็ดประวัติศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้อง 716
1.นางหอมจันทร์ มนตรีดิลก
2.นายกันตภณ รอดวัณโณ
- - - 40 40
24 ของที่ระลึก
สถานที่เรียน : ห้อง 406
1.นายสุพจน์ ฉายสิน
- - - 20 20
25 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้อง 612
หมายเหตุ : ไม่เคยอยู่ชุมนุมนี้มาก่อน
1.นายสรายุธ โภคะสุวรรณ
- - - 20 20
26 โขน
สถานที่เรียน : ห้อง 505
หมายเหตุ : เป็นทักษะเฉพาะ จึงขอจำกัดจำนวนผู้เรียน
1.นางเติมสิน นัดกลิ่น
2.นายกฤษฎา แก้วคง
3.นายคณาวุฒิ กังวาลเนาวรัตน์
40 40
27 คณิตคิดสนุก
สถานที่เรียน : ห้อง 515
1.นายวรพจน์ สิงห์แก้ว
- - - - - 25 25
28 คณิตศิลป์ลายเส้น
สถานที่เรียน : ห้อง 501
1.นางณัชชา โค้วถาวร
25 20
29 ครัวฐานบิน
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ
1.นางปารีญา ว่องพัฒนวงศ์
- 25 84
30 เคมีโอลิมปิก
สถานที่เรียน : ห้อง 211
1.นายชัยจุมพล ปิยศทิพย์
- - - 30 24
31 เครื่องบินเล็ก
สถานที่เรียน : ห้อง 421
หมายเหตุ : มีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ อาจมีค่าใช้จ่าย ผู้สมัครต้องมีความพร้อมค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ตามความสมัครใจ)
1.นายธีรชัยวัฒน์ วิชานงค์
2.นายสมชาย สุภาพเนตร
- - - - - 10 10
32 ใคร ๆ ก็ร้องเพลงได้
สถานที่เรียน : ห้อง ฝ401
1.นายกัณฐภษ พาทยโฆษิต
40 40
33 งานบัญชี
สถานที่เรียน : หน้าอาคาร 4
1.นางวันเพ็ญ ชิณวงศ์พรหม
- - - 20 20
34 จีน everything china
สถานที่เรียน : ห้อง 326
1.นางสาวณัฐมณฑ์ ไกรศิริโสภณ
2.นางสาวในฝัน บูรณพานิช
3.นางสาวภาษิตา จำปาทอง
4.นางสาวอทิตยา เมธสุทธิ์
- - - 80 51
35 ช่างคิด
สถานที่เรียน : ห้อง 1013
หมายเหตุ : นักเรียนหญิง
1.นางสาวหทัยกาญจน์ สำรวลหันต์
2.นางอรพิมพ์ เพ็ญจันทร์
- - - - - 40 14
36 ช่างซ่อมพื้นฐาน
สถานที่เรียน : ห้อง ฝ411
1.นายทวีศักดิ์ โชติรัตนภิรมย์
- - - - 25 20
37 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
1.นายดรันทร ศศิวัชรางกูร
30 30
38 ไดอารี่เล่มโปรด
สถานที่เรียน : ห้อง 514
1.นางสาววริศรา เกษนาวา
2.นางสาวสุธิดา ทะสา
40 40
39 ตะกร้อ The solo (ข้ามาคนเดียว)
สถานที่เรียน : สนามตะกร้อ
หมายเหตุ : สามารถเดาะตะกร้อได้ตั้งแต่ 30 ครั้งขึ้นไป
1.นายเจริญพร จักรไชย
30 30
40 ตะกร้อโควิด
สถานที่เรียน : อาคารโดม
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนหญิง
1.นางสาวศิริพร แซ่อั๊ง
2.นายกมล บุญณรงค์
- - - 40 40
41 ตัดสติ๊กเกอร์
สถานที่เรียน : อาคาร 5
1.นายเชาวลิต ชุ่มสุวรรณ
- - - 20 20
42 ติ่งเกาหลี
สถานที่เรียน : ห้อง 428
1.นางสาวณัฐฐินันท์ โอสธีรกุล
2.นางสาวอัจจิมา วงษ์จำปา
- - - 40 40
43 ติว O-Net คณิต - อังกฤษ
สถานที่เรียน : ห้อง 522
1.นางสาวกิติยา จินดารัตน์
2.นางสาวอรีนา ปัดตาล
- - - - - 40 29
44 ติว O-Net ม.3
สถานที่เรียน : ห้อง 724
1.นางสาวกัตศร วชิรพันธ์วิชาญ
2.นางสาวธนาภา เขียวคล้าย
3.นางสาววิยุดา ปั้นงาม
4.นางสาวสุกัญญา โทนทอง
- - - - - 80 30
45 ติวเตอร์น้อย
สถานที่เรียน : ห้อง 614
1.นางสาวทิพามล ศรีวิเชียร
2.นางสาววาสนา ปั้นงาม
- - - - - 40 20
46 ถ่ายภาพ
สถานที่เรียน : ห้อง 611
หมายเหตุ : มีอุปกรณ์ถ่ายภาพ เช่น มือถือ กล้องถ่ายภาพ
1.นายอภิชาติ ทองดอนน้อย
25 25
47 นักกฎหมายน้อย
สถานที่เรียน : ห้อง 622
1.นางกาญจนา ชูเชิด
- - - 20 20
48 นักคิด
สถานที่เรียน : ห้อง 523
1.นางสาวสุคนธา ทองรักษ์
2.นางสาวสุรัณญา ล้ำเลิศ
- - - 40 40
49 นักพูดตัวน้อย
สถานที่เรียน : ห้อง 411
1.นางสาววาทินี ชูคันหอม
2.นางสาวศิริญา อยู่สุข
- - - 40 40
50 นาฏศิลป์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้อง 503
1.นางสาวณัฏฐนิช นัดกลิ่น
2.นางสาวอทิตา กิรติรูปครุฑ
3.นางสุกัญญา จันทร์เงิน
60 60
51 นานาริบบิ้น
สถานที่เรียน : ลานสบาย
1.นางสาวสุวรรณนี จันทนวิสุทธิ์
- - - 20 20
52 น้ำหลากสี (เครื่องดื่ม)
สถานที่เรียน : ห้อง ฝ301
หมายเหตุ : มีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์
1.นางสาวกนกภร กลับฝั่ง
2.นางสาวพิมพ์พรรณ รัจรัญ
- - - 25 25
53 นิติวิทยาศาสตร์น้อย
สถานที่เรียน : ห้อง 613
1.นางสาวณิปุณมา ล้อมไร่
2.นางสาวสกุณา ห้วยขันทอง
- - - 35 35
54 ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
สถานที่เรียน : ห้อง ฝ422
หมายเหตุ : มีพื้นฐานงานแกะสลักและงานใบตอง
1.นางสาวละเอียด กังวานทวีทรัพย์
20 20
55 พรรณไม้สบายดี
สถานที่เรียน : สวนป่าหน้าโรงเรียน
1.นายมงคล จันทนาลักษณ์
- - 25 25
56 พฤกษาศาสตร์รุ่นเยาว์
สถานที่เรียน : ลานสบาย
1.นางฐิติชญา อยู่เต็มสุข
20 20
57 ฟุตซอลชาย ม.ต้น
สถานที่เรียน : สนามฟุตซอล (โดม)​
1.นายนิวัฒน์​ เล้าสมบูรณ์
- - - 30 30
58 ฟุตบอลชาย ม.ต้น
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.นายชัยวัฒน์ งามปัญญาเลิศ
2.นายอาทิตย์ สวัสดีชัย
- - - 40 40
59 ฟุตบอลหญิง
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.นางสาวนิศารัตน์ ชูเพชร
2.นายปราโมทย์ ประพันธ์วิทยา
- - - - 25 25
60 มหัศจรรย์เม็ดทราย
สถานที่เรียน : ห้อง ฝ501
1.นางสาวณัฐยา ป้องกัน
2.นางสาวโศภิตรา หงส์ธนภัค
- 30 30
61 ยุวบรรณารักษ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวขวัญแก้ว มาลัยชัยสิทธิ์
2.นางสาววรรณภา เรืองศรี
40 40
62 รด.พันธุ์​แกร่ง ม.4 (ชาย)
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 7
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนที่เป็น รด.
1.นายเรวัต สระทองบุญ
- - - - - 200 54
63 รด.พันธุ์​แกร่ง ม.5 (ชาย)
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 7
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนที่เป็น รด.
1.นายวิภาค จันทร์เงิน
- - - - - 200 27
64 รด.พันธุ์​แกร่ง ม.6 (ชาย)
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 7
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนที่เป็น รด.
1.นายศักดิ์สกุล บุญมา
- - - - - 200 34
65 รด.พันธุ์​แกร่ง ม.ปลาย (หญิง)
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 7
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนที่เป็น รด.
1.นางสาวโฉมฉาย ใจเอื้อย
- - - 200 56
66 รอบเรื่องเมืองไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 735
1.นายนิรัติศัย ภิรมย์แดง
- - 25 25
67 รังสรรค์งานศิลป์
สถานที่เรียน : ห้อง 301
1.นางสาวคนึง อ่อนนาน
- - - 20 20
68 รีวิวไอที
สถานที่เรียน : ห้อง 324
หมายเหตุ : นักเรียนชาย
1.นายณัฐกร ทองน้อย
- - - 20 20
69 วอลเลย์บอลชชาย
สถานที่เรียน : สนามวอลเลย์บอล
หมายเหตุ : มีพื้นฐานด้านกีฬาวอลเลย์บอล
1.นายรณชัย จันคง
25 25
70 สรรค์สร้างเรื่องสั้น
สถานที่เรียน : ห้อง 417
1.นายบัณฑิต หวังสุข
20 20
71 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
สถานที่เรียน : ห้อง ฝ412
1.นางสาวทิพยสุดา ปู่ไทย
2.นางสุนทรี คฤหเนติยุติ
25 25
72 สารานุกรมไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 413
หมายเหตุ : มีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์
1.นางวรรณี สระทองแขม
2.นางสตรีรัตน์ พิริยะเกียรติไพศาล
- - - 30 30
73 เสริม เสริม เติมให้เก่ง
สถานที่เรียน : ห้อง 517
หมายเหตุ : นักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอ่อน
1.นางชลิดา โตวรานนท์
- - - - - 20 20
74 โสต ฯ สนุก
สถานที่เรียน : อาคารยูงทอง
1.นายกมล สกุลเสรีวัฒนา
2.นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา
- - 40 40
75 หนังสือเล่มเล็ก
สถานที่เรียน : ห้อง 427
1.นางสาวชลธิชา ศิริอมรพันธุ์
2.นางสาวนันทิยา รักราษฎร์
3.นางสาวหนึ่งฤทัย มูลจันทร์
60 60
76 หมอมนัส
สถานที่เรียน : ห้อง 223
1.นายมนัส ดีมี
- - - 20 0
77 หมากรุกไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 525
หมายเหตุ : มีใจรักในกิจกรรมหมากรุกไทย
1.นายปริญญา เอี่ยมสะอาด
20 20
78 หุ่นยนต์
สถานที่เรียน : ห้อง 317
หมายเหตุ : ชอบการเขียนโปรแกรม​ ชอบประดิษฐ์​
1.นายมนต์ชัย จันทร์เทพ
- - - - - 15 12
79 อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานที่เรียน : ห้อง 221
1.นางสาวมยุรัตน์ ตั้งวิชัย
2.นายภัทรพงษ์ สงวนจีน
50 50
80 อย.น้อย
สถานที่เรียน : ห้อง 722
1.นางสาวพัชนรินทร์ เชียงพฤก
- - 25 25
81 อุปกรณ์ช่าง 2 ภาษา
สถานที่เรียน : ห้อง ฝ302
1.นายพีระ นรินทร์
- - - 25 25